Sazinieties ar mums šeit

Lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi attiecas uz LINAK tīmekļvietnes un LINAK Materiālu un Prečzīmju izmantošanu.

Lūdzam noteikumus rūpīgi izlasīt. Ja nevarat šiem noteikumiem piekrist, jums šī tīmekļvietne jāatstāj un jāpārtrauc mūsu Prečzīmju un Materiālu izmantošana.

LINAK tīmekļvietne
Visas intelektuālā īpašuma tiesības un citas tiesības uz tādu šīs tīmekļvietnes saturu kā nosaukums, logotips, teksts, produktu apraksti, fotoattēli, zīmējumi, modeļi, audio vai video faili, prezentācijas, diagrammas, programmatūra, prečzīmes un komercnosaukumi pieder LINAK vai tā satura nodrošinātājiem neatkarīgi no tā, vai to aizsargā vai ne autortiesības, prečzīmes, pakalpojumu zīmes, patenti vai cita veida īpašuma tiesības un tiesību akti.

Šīs tīmekļvietnes satura vai kādas daļas pārlūkošana, lejupielādēšana un cita veida kopēšana ir atļauta tikai jūsu uzņēmuma iekšējai lietošanai vai jūsu personīgai lietošanai.   Nekas no šīs tīmekļvietnes satura nav interpretējams kā licences vai tiesību piešķiršana uz kādu no LINAK vai jebkuras trešās puses patentu vai prečzīmi.

Par šīs tīmekļvietnes vai tās daļu satura jebkāda veida neatļautu lietošanu, piemēram, kopēšanu vai publiskošanu, var tikt piemērotas sankcijas vai prasīta zaudējumu atlīdzināšana, tai skaitā, bet ne tikai, saistībā ar prečzīmju, autortiesību un personisko tiesību pārkāpumiem.

Šajā tīmekļvietnē pieejamā informācija ir ievietota vispārīgai informēšanai un nav vērsta uz specifiskām kādas personas vai organizācijas vajadzībām.  Šī tīmekļvietne var saturēt ārējās saites uz tīmekļvietnēm, kas nav LINAK kontrolē un par kurām LINAK neuzņemas atbildību.

LINAK negarantē šīs tīmekļvietnes nepārtrauktu vai nekļūdīgu pieejamību un darbību. LINAK neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās šīs tīmekļvietnes lietošanas rezultātā vai, noklikšķinot uz saitēm, kas ved uz ārējām vietnēm. LINAK nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas vai apgalvojumus attiecībā uz šīs tīmekļvietnes satura precizitāti, pabeigtību vai visaptverošumu. LINAK nekādā gadījumā nevar būt atbildīgs par zaudētiem ienākumiem vai datiem, netiešiem, tiešiem, nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem vai cita veida zaudējumiem, prasībām vai zudumiem, kas radušies nolaidības vai citu iemeslu dēļ. Jūsu atbildība ir noteikt, vai LINAK produkti ir piemēroti konkrētam lietojumam.

Šī saistību atruna nav paredzēt LINAK atbildības ierobežošanai, neievērojot jebkādas obligātas prasības, kas noteiktas piemērojamajos valsts tiesību aktos, vai, lai atbrīvotos no atbildības jautājumos, kas var šajā tiesību aktā nebūt izslēgti.

LINAK Prečzīmes un LINAK Materiāli
LINAK ir nosaukuma LINAK® kā prečzīmes un uzņēmuma nosaukuma īpašnieks. LINAK ir bultas logotipa īpašnieks, lietojot to atsevišķi un kopā ar nosaukumu LINAK un citām prečzīmēm, kas atzīmētas ar ® vai ™. LINAK Prečzīmes un Materiālus atļauts izmantot tikai kopā ar LINAK produktiem.

Nav atļauts LINAK Prečzīmes lietot aprakstoši, lietojumam jāatbilst likumam par prečzīmēm un šiem lietošanas noteikumiem:

  • LINAK® vārdiskā prečzīme vienmēr rakstāma ar lielajiem burtiem, pievienojot reģistrētas prečzīmes simbolu / prečzīmes simbolu.
  • LINAK logotipa krāsa ir tikai melna/zila, melna vai attēlota negatīvā. Logotipam vienmēr jābūt novietotam uz balta vai LINAK zila vai melna fona.
  • Jūs piekrītat neiegūt nekāda veida īpašumtiesības uz LINAK Prečzīmēm identiskām vai līdzīgām prečzīmēm un piekrītat neizmantot un nereģistrēt tādas, kā arī nepieteikties tādām.

Varat izmantot LINAK produktu zīmējumus un attēlus un LINAK attēlus tādā formā, kādā tie ir attēloti, un atbilstoši šiem lietošanas noteikumiem:

  • Jums nav atļauts Materiālus izmantot veidā, kas mazina LINAK reputāciju vai Materiālu un LINAK nemateriālo vērtību, tai kaitē vai to citādi bojā.
  • Jums nav atļauts Materiālus izmantot nepatiesā, maldinošā, vai citādi gala lietotāju mulsinošā veidā.
  • Materiāli vienmēr jādemonstrē un jāizmanto tādi, kādus tos ir nodrošinājis LINAK.
  • Materiālus nedrīkstat atļaut izmantot citiem.

LINAK patur tiesības pārbaudīt veida, kādā tos izmantojat, atbilstību šiem Noteikumiem.

Šos noteikumus un citu Tīmekļvietnē sniegto Informāciju un jebkāda veida to lietošanu reglamentē tikai Dānijas tiesību akti neatkarīgi no tiesību sistēmas izvēles tiesībām. Jebkādi no šiem Noteikumiem izrietošie vai ar tiem saistītie strīdi attiecināmi uz Dānijas vispārējās piekritības tiesu jurisdikciju.

Uz visiem pārdošanas darījumiem attiecas LINAK Standarta pārdošanas un piegādes noteikumi.

2019. gada jūnija versija